திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 91:11

நீர் செல்லும் இடமெல்லாம் உம்மைக் காக்கும்படி, தம் தூதர்க்கு அவர் கட்டளையிடுவார். ~திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 91:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: