திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 62:11

‘ஆற்றல் கடவுளுக்கே உரியது!’ என்று அவர் ஒருமுறை மொழிய, நான் இருமுறை கேட்டேன். ~திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 62:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: