திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 145:14

தடுக்கி விழும் யாவரையும் ஆண்டவர் தாங்குகின்றார். தாழ்த்தப்பட்ட யாவரையும் தூக்கிவிடுகின்றார். திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 145:14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: