திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 100:4

நன்றியோடு அவர்தம் திருவாயில்களில் நுழையுங்கள்! புகழ்ப்பாடலோடு அவர்தம் முற்றத்திற்கு வாருங்கள்! அவருக்கு நன்றி செலுத்தி, அவர் பெயரைப் போற்றுங்கள்! ~திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 100:4

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: