திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 65:11

ஆண்டு முழுவதும் உமது நலத்தால் முடிசூட்டுகின்றீர்; உம்முடைய வழிகள் எல்லாம் வளம் கொழிக்கின்றன. ~திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 65:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: