திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 55:22

ஆண்டவர் மேல் உன் கவலையைப் போட்டுவிடு; அவர் உனக்கு ஆதரவளிப்பார்; அவர் நேர்மையாளரை ஒருபோதும் வீழ்ச்சியுற விடமாட்டார். ~திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 55:22

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: