திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 149:4

ஆண்டவர் தம் மக்கள் மீது விருப்பம் கொள்கின்றார்; தாழ்நிலையிலுள்ள அவர்களுக்கு வெற்றியளித்து மேன்மைப் படுத்துவார். ~ திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 149:4

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: