திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 122:7

உன் கோட்டைகளுக்குள் அமைதி நிலவுவதாக! உம் மாளிகைகளில் நல்வாழ்வு இருப்பதாக! திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 122:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: