திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 33:3

புத்தம்புது பாடல் ஒன்றை அவருக்குப் பாடுங்கள்; திறம்பட இசைத்து மகிழ்ச்சிக்குரல் எழுப்புங்கள். திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 33:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: