திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்)  125:1

ஆண்டவர்மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளோர் சீயோன் மலைபோல் என்றும் அசையாது இருப்பர். திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்)  125:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: