திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 29:11

ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு ஆற்றல் அளிப்பாராக! ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு சமாதானம் அருள்வாராக! ஆண்டவர்தம் மக்களுக்கு ஆசி வழங்குவாராக! ~ திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 29:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: