திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 40:3

புதியதொரு பாடலை, நம் கடவுளைப் புகழும் பாடலை என் நாவினின்று எழச் செய்தார்; பலரும் இதைப் பார்த்து அச்சங்கொண்டு ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கை கொள்வர். ~திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 40:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: