திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 12:6

ஆண்டவரின் வாக்குறுதிகள் கலப்பற்ற வாக்குறுதிகள்; மண் உலையில் தூய்மையாக்கப்பட்ட வெள்ளி போன்றவை; ஏழுமுறை புடமிடப்பட்டவை. ~திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 12:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: