திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 119:114

நீரே என் புகலிடம்; நீரே என் கேடயம்; உமது வாக்கில் நான் நம்பிக்கை வைக்கின்றேன். ~திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 119:114

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: