திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 22:19

ஆண்டவரே! என்னை விட்டுத் தொலைவில் போய்விடாதேயும்; என் வலிமையே! எனக்குத் துணை செய்ய விரைந்து வாரும். ~ திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 22:19

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: