திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 84:11

கடவுளாகிய ஆண்டவர் நமக்குத் கதிரவனும் கேடயமுமாய் இருக்கின்றார்; ஆண்டவர் அருளையும் மேன்மையையும் அளிப்பார்; மாசற்றவர்களாய் நடப்பவர்களுக்கு நன்மையானவற்றை வழங்குவார். ~ திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 84:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: