திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 138:8

நீர் வாக்களித்த அனைத்தையும் எனக்கெனச் செய்து முடிப்பீர்; ஆண்டவரே! என்றும் உள்ளது உமது பேரன்பு; உம் கைவினைப் பொருளைக் கைவிடாதேயும். திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 138:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: