திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 119:165

உமது திருச்சட்டத்தை விரும்புவோர்க்கு மிகுதியான நல்வாழ்வு உண்டு; அவர்களை நிலைகுலையச் செய்வது எதுவுமில்லை. திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 119:165

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: