திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 37:4

ஆண்டவரிலேயே மகிழ்ச்சி கொள்; உன் உள்ளத்து விருப்பங்களை அவர் நிறைவேற்றுவார். ~திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 37:4

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: