திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 34:14

தீமையைவிட்டு விலகு; நன்மையே செய்; நல்வாழ்வை நாடு; அதை அடைவதிலேயே கருத்தாயிரு. ~திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 34:14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: