திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 34:8

ஆண்டவர் எத்துணை இனியவர் என்று சுவைத்துப் பாருங்கள்; அவரிடம் அடைக்கலம் புகுவோர் பேறுபெற்றோர். ~திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 34:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: