திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 118:24

ஆண்டவர் தோற்றுவித்த வெற்றியின் நாள் இதுவே; இன்று அக்களிப்போம்; அகமகிழ்வோம். ~திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 118:24

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: