திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 10:17

நீர் அனாதைகளுக்கும் ஒடுக்கப்படுகிறவர்களுக்கும் நீதி வழங்குகின்றீர்; மண்ணினின்று தோன்றிய மனிதர் இனியும் அவர்களைத் துன்புறுத்த மாட்டார். ~திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 10:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: