தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 5:17-18

இடைவிடாது இறைவனிடம் வேண்டுங்கள். எல்லாச் சூழ்நிலையிலும் நன்றி கூறுங்கள். உங்களுக்காகக் கிறிஸ்து இயேசு வழியாய்க் கடவுள் வெளிப்படுத்திய திருவுளம் இதுவே. ~தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 5:17-18

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: