“தேவன் தமது பார்வைக்கு நல்லவனாயிருக்கிறவனுக்கு ஞானத்தையும் அறிவையும் இன்பத்தையும் அளிக்கிறார்”பிரசங்கி 2:26

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: