தொடக்க நூல் (ஆதிஆகமம்) 17:6

மிகப் பெருமளவில் உன்னைப் பலுகச் செய்வேன்; உன்னிடமிருந்து நாடுகளை உண்டாக்குவேன். உன்னிடமிருந்து அரசர்கள் தோன்றுவர். தொடக்க நூல் (ஆதிஆகமம்) 17:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: