தொடக்க நூல் (ஆதிஆகமம்) 22:18

நீ என் குரலுக்குச் செவிகொடுத்ததனால் உலகின் அனைத்து இனத்தவரும் உன் வழிமரபின் மூலம் தங்களுக்கு ஆசி கூறிக்கொள்வர். ~தொடக்க நூல் (ஆதிஆகமம்) 22:18

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: