“நன்மைசெய்யும்படி உனக்குத் திராணியிருக்கும்போது, அதைச் செய்யத்தக்கவர்களுக்குச் செய்யாமல் இராதே.”நீதிமொழிகள் 3:27

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: