நம்மை உண்டாக்கின கர்த்தருக்கு முன்பாக நாம் பணிந்து குனிந்து முழங்காற்படியிடக்கடவோம் வாருங்கள்.சங்கீதம் 95:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: