“நான் பிரதானமாய்ச் சொல்லுகிற புத்தியென்னவெனில், எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் ஜெபங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் பண்ணவேண்டும்;”I தீமோத்தேயு 2:1

You may also like...

1 Response

  1. எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும், ஜெபங்களையும், வேண்டுதல்களையும், ஸ்தோத்திரங்களையும் பண்ணும்போது எனக்கு எதிரிகளே இல்லாமல் போய் விடுகிறார்களே…
    அதிசயம். ஆனால் அதுதான் உண்மை..!
    இறைவனுக்கு நன்றி…!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: