நான் மிகவும் உபத்திரவப்படுகிறேன்; கர்த்தாவே, உம்முடைய வசனத்தின்படியே என்னை உயிர்ப்பியும். சங்கீதம் 119:107

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: