“நீங்கள் நன்மைசெய்து பாடுபடும்போது பொறுமையோடே சகித்தால் அதுவே தேவனுக்குமுன்பாகப் பிரீதியாயிருக்கும். “1 பேதுரு 2:20

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: