“நீதிமான் ஏழுதரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான்; துன்மார்க்கரோ தீங்கிலே இடறுண்டு கிடப்பார்கள். “நீதிமொழிகள் 24:16

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: