நீதிமொழிகள்(பழமொழி ஆகமம்) 4:23

விழிப்பாயிருந்து உன் இதயத்தைக் காவல் செய்; ஏனெனில், அதனின்று பிறப்பவை உன் வாழ்க்கையின் போக்கை உறுதிசெய்யும். நீதிமொழிகள்(பழமொழி ஆகமம்) 4:23

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: