நீதிமொழிகள்(பழமொழி ஆகமம்) 16:3

உன் செயல்களை ஆண்டவரிடம் ஒப்படை; அவற்றை வெற்றியுடன் நிறைவேற்றுவாய். ~ நீதிமொழிகள்(பழமொழி ஆகமம்) 16:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: