நீதிமொழிகள்(பழமொழி ஆகமம்) 17: 17

நண்பன் எப்போதும் அன்பு காட்டுவான்; இடுக்கணில் உதவுவதற்கே உடன் பிறந்தவன் இருக்கின்றான். நீதிமொழிகள்(பழமொழி ஆகமம்) 17: 17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: