நீதிமொழிகள்(பழமொழி ஆகமம்) 15:1

கனிவான மறுமொழி கடுஞ்சினத்தையும் ஆற்றிவிடும்; கடுஞ்சொல்லோ சினத்தை எழுப்பும். ~நீதிமொழிகள்(பழமொழி ஆகமம்) 15:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: