நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 10:12

பகைமை சண்டைகளை எழுப்பிவிடும்: தனக்கிழைத்த தீங்கு அனைத்தையும் அன்பு மன்னித்து மறக்கும். நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 10:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: