நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 16:3

உன் செயல்களை ஆண்டவரிடம் ஒப்படை: அவற்றை வெற்றியுடன் நிறைவேற்றுவாய். ~நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 16:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: