நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 22:4

தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கும் ஆண்டவரிடம் அச்சம் உடையவர்களுக்கும் கிடைக்கும் பயன் செல்வமும் மேன்மையும் நீடித்த ஆயுளுமாகும். ~நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 22:4

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: