நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 11:25

ஈகைக் குணமுள்ளோர் வளம்பட வாழ்வர்: குடிநீர் கொடுப்போர் குடிநீர் பெறுவர். ~நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 11:25

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: