நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 16:21

ஞானமுள்ளவர் பகுத்துணரும் ஆற்றல் பெற்றவர் என்று கொள்ளப்படுவார்: இனிமையாகப் பேசினால் சொல்வதை எவரும் ஏற்பர். ~நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 16:21

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: