நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 17:9

குற்றத்தை மன்னிப்பவர் நட்பை நாடுகிறவர்: குற்றத்தைத் திரும்பத் திரும்ப நினைப்பூட்டுகிறவன் நட்பை முறிப்பான். ~நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 17:9

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: