“பயப்படாதிருங்கள்; அநேகம் அடைக்கலான் குருவிகளைப் பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள்.”மத்தேயு 10:31

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: