பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 12:9

உங்கள் அன்பு கள்ளமற்றதாய் இருப்பதாக! தீமையை வெறுத்து நன்மையையே பற்றிக்கொள்ளுங்கள். பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 12:9

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: