பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 12:12

எதிர்நோக்கி இருப்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள்; துன்பத்தில் தளரா மனத்துடன் இருங்கள்; இறைவேண்டலில் நிலைத்திருங்கள். பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 12:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: