பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 8:6

ஊனியல் மனநிலை கொண்டிருப்போருக்கு வருவது சாவே; ஆவிக்குரிய மனநிலை கொண்டிருப்போருக்கு வருவது வாழ்வும் அமைதியும் ஆகும். ~ பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 8:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: