புத்திமதியை உறுதியாய்ப் பற்றிக்கொள், அதை விட்டுவிடாதே; அதைக் காத்துக்கொள், அதுவே உனக்கு ஜீவன். நீதிமொழிகள் 4:13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: