புலம்பல் 3:57,58

உம்மை நோக்கி நான் கூவியழைத்த நாளில், என்னை அணுகி, “அஞ்சாதே” என்றீர்! . என் தலைவரே! என் பொருட்டு வாதாடினீர்! என் உயிரை மீட்டருளினீர்! .  ~புலம்பல் 3:57,58

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: