புலம்பல் 5:19

நீரோ ஆண்டவரே, என்றென்றும் வாழ்கின்றீர்! உமது அரியணை தலைமுறை தலைமுறையாய் உளதாமே! ~புலம்பல் 5:19

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: